Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

   

Praktické vyučovanie:
Cieľom praktického vyučovania a predmetu odborný výcvik je naučiť žiakov samostatne pracovať, organizovať prácu a ďalej uplatňovať teoretické vedomosti v praxi. Žiak sa počas štúdia oboznamuje s pravidlami v odbore, ktoré musí vedieť uplatňovať a dodržiavať. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania sú vytvorené podmienky na osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení v odborných učebniach Časť odborného výcviku žiaci prevádzajú na pracoviskách  praktického vyučovania pod dohľadom majstavo odbornej výchovy a inštruktorov.
 

      Naši žiaci sa učia ako správne, zdravo a esteticky pripraviť jedlo, ktoré čašnici pekne z úsmevom na tvári podávajú.

 

Praktická maturita žiakov rok 2010

Banket za pritomnosti hostí, rodičov a profesorov - žiaci ukázali čo vedia.

Naši maturanti a ich prezentácia toho, čo sa naučili a či sú schopní sa v takto náročnom odbore uplatniť.

 

Vyučovania odborného výcviku

V odbornom výcviku je vyučovacou jednotkou vyučovací deň, ktorý je v I., a II. ročníku 6 hodín , v III.  študijných  odborov  trvá najviac 7 hodín, v posledných ročníkoch študijných odborov a učebných odboroch s dĺžkou štúdia najmenej tri roky trvá najviac 7 hodín.  Vyučovacia hodina v odbornom výcviku trvá 60 minút. Vyučovací deň sa začína spravidla o 7,00 ho, u žiakov druhého  ročníka môže začať najskôr o 6,00 h a u žiakov vyšších ročníkov najskôr o 5,00 h. Vyučovací deň sa končí najneskôr o 20,00 h, u žiakov III. a IV. ročníkov sa môže skončiť o 22,00 h. Medzi jednotlivými vyučovacími dňami majú žiaci nárok na odpočinok aspoň 12 hodín.

 

Žiaci študijného odboru pracovník marketingu blok učiva obchod budú vykonávať odborný výcvik na pracoviskách:

KAUFLAND – Púchovská cesta, Bratislava,

SOŠ – BUFET

pod vedením týchto MOV:  Iveta Pavlovičová, Bc. Anna Švehlová, Eva Belicová, PaedDr. Mária Matovičová,

 

Žiaci učebného a študijného odboru a kuchár a čašník, budú vykonávať odborný výcvik na týchto pracoviskách: Hotel Bôrik, Úrad vlády, Hotel Kempinski, Hotel Carlton, Hotel Sorea

Minister.zahr.vecí, Hotel Falkensteiner, Reduta.

pod vedením týchto MOV:  Marián Čenteš,  Mária Kuricová, Bc. Zuzana Jánošová

 Bc. Anna Cigánková, Bc. Mária Uhrová, Ing. Ján Halabrín,

 

Žiaci učebného a študijného odboru cukrár budú vykonávať odborný výcvik na týchto pracoviskách:

SOŠ- PPV Šk.kuchyňa

pod vedením týchto MOV : Lenka Gerfelová,

 

Žiaci študijného odboru pracovník marketingu blok učiva cestovný ruch budú vykonávať odborný výcvik v cestovných kanceláriách a hoteloch na území mesta Bratislavy

pod vedením týchto MOV:   Iveta Burdigová, Mgr. Helena Novosedlíková a Helena Wolfová.

 

Pri vyučovaní odborného výcviku sa bude spolupracovať aj so spoločnosťou Tecoma contract s.r.o., ktorá bude v prípade dopytu žiakov na základe výberového konania zabezpečovať vykonávanie odbornej praxe žiakov v zahraničí, na základe Zmluvy o spolupráci zo dňa 27.1.2010.