Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Prijímacie konanie

Kritériá pre prijatie uchádzačov na denné štúdium na SOŠ HSaO Na pántoch 9, Bratislava v školskom roku 2014/2015

 

prijímacie konanie na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu, Na pántoch  9 sa bude konať v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa – Bratislavský samosprávny kraj – určila, že do 1. ročníka môže prijať 4 triedy, 120 žiakov v nasledujúcom zložení:

 

Kód

Študijný odbor

Vyuč. jazyk

Počet tried

Počet žiakov

6323 K

hotelová akadémia

SJ

1

30

6405 K

pracovník marketingu

SJ

0,3

10

6432 K

pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu

SJ

1

30

6444 K

čašník, servírka

SJ

0,3

10

6445 K

Kuchár

SJ

0,3

10

Kód

Učebný odbor

Vyuč. jazyk

Počet tried

Počet žiakov

2964 H

Cukrár

SJ

0,2

6

6444 H

čašník, servírka

SJ

0,4

12

6445 H

Kuchár

SJ

0,4

12

 

 

 

 1. Predpoklady prijatia

 

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania (študijné odbory) a stredného odborného vzdelávania (učebné odbory) môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne ukončil 9.ročník ZŠ), splnil podmienky prijímacieho konania a nie je žiakom inej strednej školy.

 

 

 1. Prijímacia skúška

 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a POP platných pre školský rok 2013/2014 v tomto školskom roku konajú prijímacie skúšky povinne uchádzači o prijatie na štúdium v študijných odboroch na všetkých stredných školách.

 

2.1. Predmety z ktorých sa konajú prijímacie skúšky

Profilové predmety (predmety z ktorých sa konajú prijímacie skúšky) sú určené MŠVVaŠ SR pre študijné odbory otvárané na SOŠ HSaO nasledovne:

Slovenský jazyk a literatúra      – všetky študijné odbory

Cudzí jazyk (výber ANJ / NEJ)     – študijný odbor 6323 K – hotelová akadémia

Matematika                              – všetky ostatné študijné odbory SOŠ HSaO, teda

                                               6405 K – pracovník marketingu, 6432 K – pracovník

                                               v hotelierstve a cestovnom ruchu, 6444 K – čašník,

                                               servírka a 6445 K – kuchár.

 

2.2. Termín konania prijímacích skúšok (určené v POP na šk. rok 2013/2014)

1. kolo prijímacích skúšok:          12. máj 2014 (pondelok)    – 1. termín

                                                           15. máj 2014 (štvrtok)      – 2. termín

2. kolo prijímacích skúšok:          17. Jún 2013 (utorok) - uskutoční sa iba v prípade nenaplnenia plánovaných počtov žiakov po 1. kole.

Uchádzači o prijatie na štúdium na SOŠ HSaO, do študijných odborov sa v deň prijímacieho konania dostavia do SOŠ HSaO v zmysle pozvánok, v ktorých obdržia všetky pokyny o organizácii a priebehu prijímacích skúšok, najneskôr o 8.00 do školskej jedálne.

 

 

 1. Kritériá pre prijatie do študijných odborov s dĺžkou štúdia päť rokov

 

Kritériá uvedené v tejto časti sa vzťahujú na študijný odbor 6323 K hotelová akadémia s dĺžkou štúdia s dĺžkou štúdia päť rokov

 

 1. Prijatie bez prijímacej  skúšky

Žiak, ktorý v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.

 

 1. Prijatie na základe prijímacej skúšky

Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí  na základe súčtu bodov:

 

B.1. z Celoslovenského testovania žiakov 9.ročníkov ZŠ – Testovanie 9

         Žiak získa rovnaký počet bodov, ako bol jeho výsledok v Testovaní 9 vyjadrený v %, maximálny počet bodov za každý test 100 bodov.

Počet bodov získaný v predmete slovenský jazyk a literatúra bude do výsledku prijímacieho konania zarátaný s váhou 0,25.

Počet bodov získaný v predmete matematika bude do výsledku prijímacieho konania zarátaný s váhou 0,10.

 

B.2. za prospech na ZŠ

         Prospech žiaka na ZŠ bude v prijímacom konaní hodnotený ako priemer priemerov predmetov uvádzaných v prihláške za posledné štyri roky štúdia. Za priemer bude žiakom pridelené bodové ohodnotenie s maximálnym počtom 100 bodov (priemer 1,0). Pri udeľovaní bodov za dosiahnutý priemer sú zvýhodňovaní žiaci s lepším priemerom stupňovito. Výsledný bodový zisk bude započítaný do výsledku prijímacieho konania s váhou 0,15.

 

B.3. za výsledky prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry

         Počet bodov získaných v prijímacom teste zo slovenského jazyka a literatúry je maximálne 100 bodov, do celkového hodnotenia prijímacieho konania sa žiakovi započíta výsledok s váhou 0,25.

 

B.4. za výsledky prijímacích skúšok z cudzích jazykov

Žiaci vykonajú prijímací test z oboch cudzích jazykov (ANJ / NEJ), do výsledkov prijímacieho konania sa žiakovi zaráta test v jazyku v ktorom absolvoval dlhšiu prípravu na ZŠ. Počet bodov získaných v prijímacom teste je maximálne 100 bodov, do celkového hodnotenia prijímacieho konania sa žiakovi započíta výsledok s váhou 0,25.

 

         Prehľad bodovacieho systému a aplikácie váh pre jednotlivé časti hodnotenia žiaka v priebehu prijímacieho konania (pre študijný odbor s dĺžkou štúdia päť rokov):

Bodové hodnotenie prijímacieho konania pre študijný odbor

6323 K hotelová akadémia

Kritérium

Test SJL

Test CUJ

T9-SJL

T9-MAT

PZS

SPOLU

Max. bodov

100

100

100

100

100

 

Váha

0,25

0,25

0,25

0,1

0,15

 

Body po aplikovaní váh

25

25

25

10

15

100

 

 

 

 1. Kritériá pre prijímacie konanie do študijných odborov s dĺžkou štúdia štyri roky

 

Kritériá uvedené v tejto časti sa vzťahujú na nasledujúce študijné odbory s dĺžkou štúdia štyri roky:

6405 K – pracovník marketingu,

6432 K – pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu,

6444 K – čašník, servírka,

6445 K – kuchár.

 

 1. Prijatie bez prijímacej  skúšky

Žiak, ktorý v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.

 

 1. Prijatie na základe prijímacej skúšky

Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí  na základe súčtu bodov:

 

B.1. z Celoslovenského testovania žiakov 9.ročníkov ZŠ – Testovanie 9

         Žiak získa rovnaký počet bodov, ako bol jeho výsledok v Testovaní 9 vyjadrený v %, maximálny počet bodov za každý test 100 bodov.

Počet bodov získaný v predmete slovenský jazyk a literatúra bude do výsledku prijímacieho konania zarátaný s váhou 0,25.

Počet bodov získaný v predmete matematika bude do výsledku prijímacieho konania zarátaný s váhou 0,15.

 

B.2. za prospech na ZŠ

         Prospech žiaka na ZŠ bude v prijímacom konaní hodnotený ako priemer priemerov predmetov uvádzaných v prihláške za posledné štyri roky štúdia. Za priemer bude žiakom pridelené bodové ohodnotenie s maximálnym počtom 100 bodov (priemer 1,0). Pri udeľovaní bodov za dosiahnutý priemer sú zvýhodňovaní žiaci s lepším priemerom stupňovito. Výsledný bodový zisk bude započítaný do výsledku prijímacieho konania s váhou 0,15.

 

B.3. za výsledky prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry

         Počet bodov získaných v prijímacom teste zo slovenského jazyka a literatúry je maximálne 100 bodov, do celkového hodnotenia prijímacieho konania sa žiakovi započíta výsledok s váhou 0,25.

 

B.4. za výsledky prijímacích skúšok z matematiky

Počet bodov získaných v prijímacom teste z matematiky je maximálne 100 bodov, do celkového hodnotenia prijímacieho konania sa žiakovi započíta výsledok s váhou 0,20.

 

         Prehľad bodovacieho systému a aplikácie váh pre jednotlivé časti hodnotenia žiaka v priebehu prijímacieho konania (pre študijné odbory s dĺžkou štúdia štyri roky):

Bodové hodnotenie prijímacieho konania pre študijné odbory:

6405 K, 6432 K, 6444 K a 6445 K

Kritérium

Test SJL

Test MAT

T9-SJL

T9-MAT

PZS

SPOLU

Max. bodov

100

100

100

100

100

 

Váha

0,25

0,2

0,25

0,15

0,15

 

Body po aplikovaní váh

25

20

25

15

15

100

 

 

 

 

 1. Kritériá pre prijímacie konanie do učebných odborov s dĺžkou štúdia tri roky

 

Nižšie uvedené kritéria sa vzťahujú na učebné odbory s dĺžkou štúdia tri roky:

2964 H – cukrár,

6444 H – čašník, servírka,

6345 H – kuchár.

Záujemcovia o štúdium v menovaných učebných odboroch budú na štúdium prijatí bez prijímacích skúšok.

 

A. Bez prijímacích skúšok

Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí  na základe súčtu bodov:

 

A.1. z Celoslovenského testovania žiakov 9.ročníkov ZŠ – Testovanie 9

         Žiak získa rovnaký počet bodov, ako bol jeho výsledok v Testovaní 9 vyjadrený v %, maximálny počet bodov za každý test 100 bodov.

Počet bodov získaný v predmete slovenský jazyk a literatúra bude do výsledku prijímacieho konania zarátaný s váhou 0,25.

Počet bodov získaný v predmete matematika bude do výsledku prijímacieho konania zarátaný s váhou 0,25.

 

A.2. za prospech na ZŠ

         Prospech žiaka na ZŠ bude v prijímacom konaní hodnotený ako priemer priemerov predmetov uvádzaných v prihláške za posledné štyri roky štúdia. Za priemer bude žiakom pridelené bodové ohodnotenie s maximálnym počtom 100 bodov (priemer 1,0). Pri udeľovaní bodov za dosiahnutý priemer sú zvýhodňovaní žiaci s lepším priemerom stupňovito. Výsledný bodový zisk bude započítaný do výsledku prijímacieho konania s váhou 0,50.

 

Prehľad bodovacieho systému a aplikácie váh pre jednotlivé časti hodnotenia žiaka v priebehu prijímacieho konania (pre učebné odbory s dĺžkou štúdia tri roky):

Bodové hodnotenie prijímacieho konania pre učebné odbory:

2964 H, 6444 H a 6445 H

Kritérium

T9-SJL

T9-MAT

PZS

SPOLU

Max. bodov

100

100

100

 

Váha

0,25

0,25

0, 5

 

Body po aplikovaní váh

25

25

50

100

 

 

 

 

B. Ďalšie podmienky prijatia – zdravotné požiadavky :

B.1. Základným predpokladom pre prijatie je dobrý zdravotný stav uchádzačov, ktorý im umožní vykonávať  i manuálnu prácu

B.2. Uchádzači nesmú trpieť poruchami funkcií podporného a pohybového systému a vážnejšími chybami reči.

B.3. Prekážkou prijatia do odboru sú choroby srdca, záchvatové stavy a nervové choroby, alebo vážne psychické poruchy.

B.4. V prípade zmenenej zdravotnej spôsobilosti je potrebný súhlas posudkovej komisie.

 

 

 

 1. Prijatie uchádzačov

 

Riaditeľka SOŠ HSaO, Na pántoch  9 rozhodne o prijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania vyhodnotených podľa kritérií pre jednotlivé odbory štúdia špecifikovaných v bodoch 3. ÷ 5. Výsledky dosiahnuté jednotlivými uchádzačmi budú zoradené podľa zisku bodov a bude určené poradie.

Výsledky budú vyhodnotené pre každý odbor štúdia samostatne, pričom v každom odbore budú prijatí uchádzači, ktorí sa v poradí umiestnia na:

1. ÷ 30. mieste v študijnom odbore - 6323 K hotelová akadémia

1. ÷ 30. mieste v študijnom odbore - 6432 K pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu

1. ÷ 10. mieste v študijnom odbore - 6405 K pracovník marketingu

1. ÷ 10. mieste v študijnom odbore - 6444 K čašník, servírka

1. ÷ 10. mieste v študijnom odbore - 6445 K kuchár

1. ÷ 6. mieste v študijnom odbore - 2964 H cukrár

1. ÷ 12. mieste v študijnom odbore - 6444 H čašník, servírka

1. ÷ 12. mieste v študijnom odbore - 6445 H kuchár

 

B. Ďalšie podmienky prijatia – zdravotné požiadavky :

B.1. Základným predpokladom pre prijatie je dobrý zdravotný stav uchádzačov, ktorý im umožní vykonávať  i manuálnu prácu

B.2. Uchádzači nesmú trpieť poruchami funkcií podporného a pohybového systému a vážnejšími chybami reči.

B.3. Prekážkou prijatia do odboru sú choroby srdca, záchvatové stavy a nervové choroby, alebo vážne psychické poruchy.

B.4. V prípade zmenenej zdravotnej spôsobilosti je potrebný súhlas posudkovej komisie.

 

 

 1. Všeobecné ustanovenia

 

 1. Riaditeľka SOŠ HSaO pozve uchádzačov o štúdium v študijných odboroch na prijímacie skúšky do 5.5.2014.
 2. Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov budú ponúknuté voľné miesta v iných odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov.
 3. V prípade, ak sa stanovené počty žiakov v jednotlivých učebných a študijných odborov nenaplnia v 1. kole, bude škola organizovať aj 2. kolo prijímacieho konania.
 4. V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do jednotlivých odborov si škola vyhradzuje právo tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor, prípadne inú školu.
 5. Pri prijatí na štúdium sa prihliada na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania (potvrdené lekárom na prihláške).
 6. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi – vyjadrenie z CPPPaP o odporúčaní pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole. Takémuto žiakovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP. Individuálna integrácia neznamená uprednostnenie žiaka v prijímacom konaní. Integrovaný žiak sa posudzuje tak, ako ostatní žiaci.
 7. Riaditeľka školy bude rozhodovať o prijatí uchádzača na štúdium v zmysle § 67 a 68 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po zohľadnení uvedených kritérií. Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky do 5. 5. 2014 a o prijatí žiaka na základe prijímacej skúšky do 19. 05. 2014.
 8. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 9. Termín a podrobnosti zápisu prijatých uchádzačov na štúdium bude oznámený v rozhodnutí o prijatí.
 10. Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca. Na zápis zákonný zástupca prinesie zápisný lístok vydaný ZŠ, rozhodnutie o prijatí a svoj preukaz totožnosti.
 11. Ak sa uchádzač v stanovenom termíne nezapíše (neodovzdá zápisný lístok) bude to škola považovať za nezáujem študovať na SOŠ HSaO a rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdiu je neplatné (§ 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 12.  Na uvoľnené miesto budú prijatí ďalší uchádzači v poradí, ktorí vyhoveli kritériám na prijatie.
 13. Neprijatým žiakom na iných školách, ktorí sa prihlásia do nenaplnených učebných odborov bude riaditeľka školy priebežne vydávať rozhodnutie o prijatí až do naplnenia plánovaného počtu žiakov v jednotlivých učebných odboroch.

 

 

 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady SOŠ HSaO, Na pántoch 9,

dňa 24. 1. 2014

 

 

 

 

........................................

Ing. Mária Katreniaková    .

 riaditeľka SOŠ HSaO      .