Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Projekt Ambasádorská škola Európskeho parlamentu na SOŠ HSaO

SOŠ HSaO sa zapojila do programu Ambasádorských škôl EP

Základné informácie o programe Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu 

Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Tento vzdelávací program má názov Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Cieľ programu:

Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých ľudí.

Žiaci, žiačky, učiteľky a učitelia, ktorí absolvujú program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, si pripomenú možnosti, ktoré im ponúka ich európske občianstvo a spoznajú úlohu Európskeho parlamentu v európskom rozhodovacom procese. Dôležitá je podpora mladých ľudí, ktorí si majú uvedomiť možnosti svojho konania a chápať význam účasti na európskych voľbách v roku 2019.

Ako program funguje:

Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sa realizuje pomocou aspoň jednej učiteľky/jedného učiteľa za každú zúčastnenú školu, a žiackym spolupracujúcim tímom, ktorý okolo seba vytvorí. Učitelia si medzi sebou zvolia senior ambasádorov a žiaci junior ambasádorov. Zúčastneným osobám budú poskytnuté základné a neskôr aj podrobné odborné školenia o tom, ako program funguje, o úlohe a činnosti Európskeho parlamentu, o spôsobe vyučovania tematiky EÚ a o ďalších relevantných témach. Okrem toho získajú zaujímavý učebný materiál. Informačné a propagačné aktivity, ktoré bude skupina organizovať v rámci svojej školy, budú monitorované. V priestoroch školy by sa mal vytvoriť informačný bod/miesto pre informácie o EÚ a EP.

Súhrn podmienok účasti školy na programe:

  • vymenovanie aspoň jedného hlavného ambasádora EP (učiteľ/učiteľka), ktorému sa poskytne odborná príprava
  • aktívne využívanie poskytnutých postupov a materálov v škole
  • výber 5 - 10 žiakov, ktorí budú pôsobiť ako pomocní veľvyslanci Európskeho parlamentu
  • vytvorenie informačného miesta o EÚ a EP v školských priestoroch
  • informovanie o činnosti EÚ a jej inštitúcií prostredníctvom brožúr, internetových odkazov a iných materiálov, ktoré budú poskytnuté
  • zorganizovanie rôznych druhov aktivít súvisiacich s EÚ pri príležitosti Dňa Európy
  • podľa potreby môžete do aktivít zapájať aj rodičov

Ak škola uspokojivo splní požiadavky stanovené v programe, bude certifikovaná ako škola - Ambasádor Európskeho parlamentu a získa plaketu, ktorá môže byť vystavená na poprednom mieste v budove školy.

Okrem toho bude žiačkam a žiakom najaktívnejšej školy ponúknutá cesta do Štrasburgu v rámci programu Euroscola alebo Európskeho stretnutia mládeže (EYP - European Youth Event). Učiteľky a učitelia budú pozvaní na odborný seminár do Bruselu alebo Štrasburgu.