Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Centrum voľného času pri SOŠ HSaO, NA PÁNTOCH 9, BRATISLAVA

 

     Milí žiaci  !

                    

         Počas školského roka vás čakajú náročné študijné povinnosti a s nimi aj množstvo ďalších možností a príležitostí, ktoré určite ovplyvnia vašu profesionálnu orientáciu a váš životný štýl.

     Súčasťou našej školy je aj Centrum voľného času (Školské stredisko záujmovej činnosti), ktorého prvoradou úlohou je starať sa o obsah a náplň efektívneho záujmového neformálneho vzdelávania. Vhodné využívanie voľného času chápeme ako jednu z najlepších foriem účinnej prevencie proti negatívnym javom a v neposlednom rade tak vytvárame priestor na realizáciu vašich tvorivých schopností, nadania a talentu. Potvrdzujú to aj pozitívne výsledky uplynulého obdobia.

CVČ preto ponúka, pod vedením kvalifikovaných interných aj externých pedagogických pracovníkov, široké možnosti realizovania sa vo viac ako 35-tich záujmových útvaroch za symbolický registračný poplatok 20.- eur na školský rok. Registráciu si môžete uskutočniť už v prvé dni príchodu do školy alebo v prvý mesiac školského roka.

 Aj v tomto školskom roku  môžete v našom školskom stredisku uplatniť Vzdelávací poukaz, ako príspevok na vybraný záujmový útvar, činnosť v čase mimo vyučovania.  Svoje rozhodnutie osobne vyjadríte pri odovzdaní tlačiva VZDELÁVACÍ POUKAZ na príslušný školský rok a to po jeho obdržaní, najneskôr do 15. septembra  v CVČ.

 Je na Vás, aby ste po spoločnom zvážení s rodičmi, prípadne priateľmi alebo spolužiakmi , vybrali si z ponuky tie formy záujmovej činnosti, ktoré Vás najviac oslovili a budú pre vás prospešné.

Činnosť je organizovaná bezprostredne po vyučovaní podľa harmonogramu jednotlivých ZÚ, ktoré je už pripravené na viditeľných miestach. Bližšie informácie o systéme práce a záujmovej činnosti Vám poskytneme osobne, alebo telefonicky  na uvedenom  tel. čísle.

 Zápisy do jednotlivých ZÚ sa uskutočňujú denne od príchodu do školy - v mesiaci september, priamo v CVČ, 1. poschodie Školského internátu, č. miestnosti 107.

 

Tešíme sa na stretnutia pri spoločných zaujímavých aktivitách a podujatiach strediska.

 

                                                        Pedagogickí pracovníci CVČ         

 

Kontakt: PhDr. B. Schmidtová –  0905 628914, 02/49491333